ANUNȚURI PUBLICE ANUNȚURI PUBLICE

Comunicat de presa

Comunicat de presa

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII PENTRU MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE (SDLTurnu 21)

Proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII PENTRU MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE (SDLTurnu 21)

- rezumat -

 

CONTEXT

SDL Tu mu 21 contribuie la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în două zone urbane marginalizate (ZUM) din Turnu Măgurele (zona Rampa Gării şi zona Bâlci-Târg Săptămânal), precum şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică în teritoriul funcţional din jur. în total, Strategia vizează cea. 15.500 persoane din Turnu Măgurele, dintre care aproximativ 2.000 se află în risc de sărăcie şi excluziune socială.

Strategia Turnu 21 a fost dezvoltată în perioada august - noiembrie 2017 printr-un amplu participativ, urmând principiile DLRC - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, de către un Grup de Acţiune Locală (GAL Turnu 21), având statut de ONG conform OG 26/2000. GAL Turnu 21 are 34 de membri, reprezentanţi ai Primăriei, firmelor, şcolilor, cabinetelor medicale, asociaţiilor din oraş, precum şi reprezentanţi din cele două ZUM.

Strategia va fi depusă pentru finanţare pe 4 decembrie 2017 la Ministerul Fondurilor Europene SDL pentru a fi evaluată de către un Comitet Comun de Selecţie format din reprezentanţi ai MMFPSPV, MS, MENCŞ, AM POCU, AM POR, CNCD, Punctului Naţional de Contact pentru Romi şi din cadrul altor entităţi considerate relevante pentru experienţa în integrarea comunităţilor marginalizate. Dacă va fi aprobată, proiectele identificate ca prioritare vor obţine finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) (intervenţii soft) şi Programul Operaţional Regional (POR) (intervenţii în infrastructură) începând din 2018.

SDL Turnu 21 este elaborată în cadrul cererii de propuneri "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală" - oraşe/ municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub răspunderea comunităţii, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare, Obiectiv specific OS 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate in contextul mecanismului DLRC", contract POCU/85/5.1/106594, implementat de Municipiul Turnu Măgurele în calitate de coordonator în parteneriat cu Asociaţia Urbanium şi Clinica Jasmin MED.

 

 

Proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 

 

DOCUMENTARE

Strategia se bazează pe o amplă analiză diagnostic a nevoilor şi problemelor populaţiei din cele 2 ZUM şi zona funcţională pe care GAL vizează să le soluţioneze, care a constat în:

 • colectarea de date statistice colectate de la entităţi relevante precum Institutul Naţional de Statistică/ Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, Serviciul Public de Asistenţă Socială al Municipiului Turnu Măgurele, Poliţia Locală, AJOFM Teleorman, ITM Teleorman, şcoli şi licee;
 • o cercetare exhaustivă (recensământ) realizată în luna septembrie 2017 la nivelul celor 2 ZUM-uri (447 persoane recensate în ZUM 1 şi 700 în ZUM 2);
 • un sondaj de opinie la nivel de gospodărie din fiecare ZUM realizat în luna septembrie 2017 (363 de gospodării din ambele ZUM-uri);
 • un sondaj de opinie în zona funcţională în luna octombrie 2017 (678 respondenţi);
 • o serie de 50 de interviuri faţă în faţă în lunile septembrie - noiembrie 2017 cu diverşi actori cheie din oraş, lideri de opinie, persoane resursă din comunitate şi reprezentanţi ai cultelor religioase;
 • 8 focus grupuri în octombrie 2017 (câte 2 focus grupuri în fiecare ZUM şi 4 focus grupuri cu diverse categorii socio-profesionale: 1) mediu privat; 2) instituţii publice; 3) ONG-uri; 4) asociaţii de proprietari, cu peste 80 de persoane).

 

NEVOILE LA CARE RĂSPUNDE SDL TURNU 21

Analiza de nevoi a permis identificarea următoarelor tipuri de probleme şi nevoi în teritoriul SDL Turnu 21, grupate pe sectoare:

 1. INFRASTRUCTURĂ: calitatea precară a utilităţilor publice şi a infrastucturii rutiere / fluviale (în special nevoi de apă, canalizare, astfaltare, gaz metan); calitatea slabă a unor servicii publice (managementul deşeurilor, calitatea apei potabile);
 2. MOBILITATE URBANĂ Şl LOCUIRE: lipsa actelor de proprietate pe teren şi /sau locuinţa; lipsa transportului public şi probleme de poluare; ponderea ridicată a cheltuielilor cu utilităţi în veniturile menajelor
 3. SPAŢII PUBLICE URBANE: lipsa spaţiilor de petrecere a timpului liber; lipsa spaţiilor verzi sau gestiunea deficitară a acestora; câinii vagabonzi; infracţionalitatea ridicată în ZUM 2
 4. OCUPARE: lipsa locurilor de muncă în sectorul formal
 5. EDUCAŢIE: rezultate slabe la învăţătură, abandon şi absenteism şcolar; lipsa oportunităţilor de petrecere a timpului liber pentru copiii şi a serviciilor "şcoală după şcoală"; nivelul redus de educaţie al tinerilor şi adulţilor din ZUM-uri
 

Proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

 1. ACCES LA SERVICII: calitatea slabă şi accesul redus la servicii medicale; accesul redus la servicii

sociale şi socio-medicale integrate

 1. COMUNITATE Şl IMAGINE PUBLICĂ: discriminare la şcoală şi la locul de muncă; identitatea slab conturată oraşului şi nevoia de implicare activă a cetăţenilor.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE SDL TURNU 21 Şl MĂSURILE PROPUSE

în baza unui larg proces consultativ, pornind de la evaluarea problemelor şi resurselor sociale, economice şi de mediu din teritoriul SDL reieşite din analiza de nevoi, au fost identificate 7 obiective specifice pentru orizontul 2023:

 1. Infrastructură: Asigurarea accesului la serviciile de bază şi desegregarea geografică a zonelor urbane marginalizate prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de utilităţi şi rutiere.
 2. Locuire şi mobilitate urbană: îmbunătăţirea condiţilor de locuire prin legalizarea proprietăţilor imobiliare şi promovarea transportului nemotorizat.
 3. Spaţii publice urbane: Accesul copiilor, tinerilor şi adulţilor la activităţi educaţionale şi de petrecere a timpului liber adecvate vârstei, nevoilor şi potenţialului lor prin dezvoltarea şi revigorarea spaţiilor publice urbane.
 4. Ocupare: Creşterea nivelului de ocupare prin formarea competenţelor profesionale, dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi combatarea decalajelor de participare la piaţa muncii existente în comunitate.
 5. Educaţie: Asigurarea accesului egal şi gratuit la o educaţie de calitate prin combaterea riscului de abandon şcolar şi creşterea nivelului de incluziune educaţională a tinerilor şi adulţilor dezavantajaţi.
 6. Acces la servicii: îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţii prin creşterea accesului la servicii medicale curative şi preventive şi dezvoltarea de servicii sociale integrate şi individualizate.
 7. Comunitate şi imagine publică: Dezvoltarea cetăţeniei active şi a sentimentului de apartenenţă la comunitate prin realizarea de activităţi bazate pe cooperarea dintre cetăţeni, solidaritatea dintre generaţii, dialogul intercultural şi identitatea dunăreană a oraşului.

Cele 7 obiective specifice ale SDL Turnu 21 sunt operaţionalizate prin 21 de măsuri, câte 3 pentru fiecare domeniu, care propun intervenţii precum: modernizarea străzilor prin asfaltare şi realizare de trotuare în cele 2 ZUM; îmbunătăţirea managementului deşeurilor prin informarea şi implicarea membrilor comunităţii; reglementarea actelor de proprietate asupra imobilelor (locuinţe, terenuri) pentru persoanele din ZUM; amenajarea de spaţii publice urbane şi centre comunitare în teritoriul SDL pentru petrecerea timpului liber pentru copii, tineri şi adulţi; încurajarea înfiinţării de întreprinderi sociale şi crearea de locuri de muncă în aceste structuri ; susţinerea antreprenoriatului în teritoriul SDL Turnu 21 şi a instrumentelor de inserţie pe piaţa muncii prin crearea unui Centru integrat de ocupare şi

 

 

Proiect co-finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 antreprenoriat; pachete integrate pentru prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar în teritoriul

SDL Turnu 21; creşterea participării la educaţie pentru persoanele care au părăsit timpuri şcoala;

furnizarea de servicii comunitare integrate adaptate nevoilor medicale, sociale si educaţionale ale

categoriilor defavorizate din teritoriul SDL Turnu 21; dezvoltarea serviciilor sociale (locuinţe sociale,

spaţii de solidaritate); măsuri pentru combaterea discriminării şi promovarea dialogului intercultural;

acţiuni de implicare activă a cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă

comunitatea.

 

BUGET

Bugetul total al SDL Turnu 21 este de cea. 5,84 mii EUR pentru perioada 2018 - 2023, din care 46% reprezintă fonduri POR (Programul Operaţional Regional) şi cea. 54% fonduri POCU (Programul Operaţional Capital Uman).

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

SDL Turnu 21 este un document complex, care numără peste 500 pagini (anexele incluse). Documentul poate fi consultat în totalitate în format imprimat la sediul Municipiului Turnu Măgurele, Direcţia Dezvoltare Locală, manager de proiect Mihaela Mitrofan, tel. 0247 416 451.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunt licitatie Dacia Nova

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

Nr. 36294/02.11.2017

Primăria municipiului Turnu Măgurele Anunţă

Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416453, email: primariatm@yahoo.com, anunţă vânzarea bunului mobil-autoturism Dacia tip R52319 Nova GTI, având cartea de identitate seria C, nr. 850108 şi certificatul de înmatriculare T00108877R, înmatriculat cu numărul TR-02-XEJ, număr de identificare UU1R52319Y2921227, an de fabricaţie 2000, bun mobil ce aparţine domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele, prin oferte de preţ negociabil la agenţii economici, care au ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile.

în cazul în care s-au desfăşurat negocierile de preţ, acestea se vor consemna într-un proces verbal de negociere.

Informaţii suplimentare privind vânzarea bunului mobil-autoturism Dacia tip R52319 Nova GTI, pot fi obţinute la tel 0247/416451 int. 108.

PRIMAR,

Dănut CUCLEA

Anunt licitatie teren 21.11.2017

JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

Nr. 36790/07.11.2017

Primăria Municipiului Turnu Măgurele Anunţă

 

Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416.451, fax 0247.416.453, email: primariatm@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru vânzarea imobilului-teren intravilan, identificat prin număr cadastral 21447, înscris în cartea funciară 21447 a UAT Turnu Măgurele, în suprafaţă de 23.122 mp, situat în Turnu Măgurele, strada Călăraşi, nr.9-11.

Licitaţia se va desfăşura în data de 21.11.2017, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 328.332 euro.

Taxa de participare la licitaţie este de 500 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 32.900 euro. Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunului imobil se primesc până în data de 20.11.2017, ora 16, la sediul organizatorului.

în cazul în care nu se va adjudeca la primul termen de licitaţie, procedura de vânzare se poate repeta în 28.11.2017; 05.12.2017; 12.12.2017; 19.12.2017, ora 11, iar documentele de participare se vor primi până în data de 27.11.2017; 04.12.2017; 11.12.2017; 18.12.2017, ora 16, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini si instrucţiuni pentru ofertanţi se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, camera 9.

Informaţiile suplimentare privind licitaţia publică pot fi obţinute la telefon 0247.416.451, int. 108, fax 0247.416.453.

Impozite 2018

Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în municipiul Turnu Măgurele

Anunt selectie manager si asistent pentru Grupul de Actiune Locala Turnu 21

ANUNȚ SELECȚIE MANAGER ȘI ASISTENT PENTRU GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TURNU 21

 

Grupul de Acțiune Locală “Turnu 21” (GAL Turnu 21) anunță selecția unui manager GAL și a unui asistent administrativ pentru coordonarea activităților de dezvoltare comunitară în Turnu Măgurele ale GAL începând din noiembrie 2017!

GAL Turnu 21 este o organizație non-guvernamentală (cf. OUG 26/2000) înființată în cadrul unui proiect POCU de sprijin pregătitor pentru elaborarea și implementarea unei Strategii integrate de dezvoltare a două Zone Urbane Marginalizate (ZUM) din oraș (Zona Bâlci și Zona Rampa Gării) și a zonei Centru. GAL a fost demarat de către Primăria Turnu Măgurele, asociația Urbanium și SC Jasmin MED SRL și include alți 24 de membri, persoane fizice (inclusiv din cele două ZUM) și juridice (școli și licee, camera de comerț, firme, ONG-uri).

GAL Turnu 21 va depune până pe 4 decembrie 2017 la Ministerul Fondurilor Europene Strategia de dezvoltare. Dacă va fi aprobată (rezultatul final se va primi până la finalul lui 2017), începând din 2018 GAL va fi responsabil pentru lansarea de apeluri de proiecte în Turnu și contractarea acestora, pe baza intervențiilor identificate în Strategie și a criteriilor de evaluare agreate cu Ministerul Fondurilor Europene. În acest context, până la aprobarea Strategiei, activitatea managerului și asistentului GAL Turnu 21 va fi mai restrânsă, urmând să se extindă din 2018 dacă Strategia este aprobată și propusă spre finanțare. În urma aprobării Strategiei, este de așteptat ca echipa managerială a GAL să se extindă și cu alte persoane ce vor fi coordonate de echipa centrală reprezentată de manager și asistent.

 

Cerințe post Manager GAL

Competențe tehnice:

- studii și/sau min. 2 ani experiență în managementul proiectelor europene și/sau min. 1 proiect de fonduri europene implementat

- experiență de min. 1 an de coordonare / lucru în echipe de proiect

- experiență de min. 5 ani într-unul din domeniile vizate de SDL: ocupare; infrastructură; educație; servicii socio-medicale; locuire; spații publice urbane; mobilitate urbană; comunitate și imagine publică

- buna cunoaștere a orașului Turnu Măgurele și a mediului ONG

Abilități soft:

- empatie

- deschidere de spirit

- capacitate de ascultare

- leadership

 

Cerințe post Asistent GAL

Competențe tehnice:

- min. 2 ani de experiență generală administrativă

- studii și/sau min. 2 ani experiență în implementarea proiectelor europene / locale

- buna cunoaștere a orașului Turnu Măgurele

Abilități soft:

- spirit de echipă

- empatie

- deschidere de spirit

 

Roluri și responsabilități

 • Animarea / consultarea reprezentanților instituțiilor publice, a sectorului privat, a ONG-urilor privind realizarea și implementarea Strategiei de dezvoltare Turnu 21;
 • Managementul activităților de informare și comunicare adresate publicului larg privind GAL și Strategia de dezvoltare;
 • Construcția instituțională a GAL, inclusiv prin crearea/participarea la rețele;
 • Gestiunea relației cu facilitatorul comunitar al GAL pentru a mobiliza și a organiza comunitatea marginalizată din cele 2 ZUM-uri;
 • Informarea permanentă a membrilor AG și CD ai GAL Turnu 21, precum și mass-media și publicul larg, mai ales prin e-mail, comunicate de presă și afișe;
 • Pregătirea și organizarea ședințelor GAL – elaborarea și difuzarea agendei, a materialelor prezentate, a listei și minutelor;
 • Coordonarea de către managerul GAL, cu sprijinul asistentului administrativ, a etapei III a mecanismului DLRC, constând în implementarea Strategiei prin lansarea de apeluri de proiecte pe baza intervențiilor identificate în Strategie, contractarea proiectelor și sprijin în implementare. Mai multe detalii despre etapa III pot fi consultate aici.

 

Detalii suplimentare

1) Angajarea se va face pe o perioadă nedeterminată, cu 2 luni de probă. În primele 2 luni (noiembrie și decembrie 2017), norma de lucru va fi de cca. 16 ore/lună, urmând ca aceasta să crească din 2018 în funcție de decizia de finanțare a Strategiei.

 

2) Candidații interesați de cele 2 posturi vor depune CV-ul în format european însoțit de documente suport și de o scrisoare de motivație:

a) pe email, în atenția Ana-Maria Pălăduș, președinte GAL Turnu 21: anamaria.paladus(at)gmail.com

sau

b) în format fizic, la Primăria Municipiului Turnu Magurele, et. 1, cam. 10

CV-ul va include pe prima pagină postul pentru care se candidează (manager sau asistent GAL).

Termenul limită pentru primirea candidaturilor este luni, 30.10.2017.

 

3) Membrii GAL Turnu 21 își pot depune candidatura pentru aceste posturi.

 

4) Selecția se va baza pe următoarele criterii:

a) îndeplinirea competențelor tehnice solicitate pentru fiecare post, așa cum reies din CV și din documentele suport. Dacă va fi cazul, se vor solicita documente suplimentare pentru justificarea experienței. Acest criteriu este eliminator;

b) calitatea motivației candidaturii, așa cum reiese din scrisoarea de motivație.

 

5) Selecția angajaților GAL Turnu 21 se realizează urmărind principiile egalității de șanse și al nediscriminării. Astfel, selecția se va realiza pe baza unor criterii obiective ce nu vor ține cont de gen, de orientare sexuală, politică, religioasă, de statutul socio-economic, de starea de sănătate și situații de dizabilitate și în general de orice alt factor subiectiv.

Anunt concurs infirmiera Centrul de Gazduire

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

 

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 01.11.2017, ora 10.00 - proba scrisă, şi 06.11.2017, ora 10.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală de execuție – infirmieră din cadrul  Serviciului Public de Asistență Socială – Centrul de Găzduire.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care sa ateste calificarea si nivelul studiilor;

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar în original;

 f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

 g) curriculum vitae;

Notă: la depunerea dosarului se vor  prezenta si  originalele actelor in vederea verificarii conformitaţii copiilor .

   Condiţii generale necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs:

a) are cetatenia română;
b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 f) indeplineste condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs :

-  nivel studii – liceale;

- curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, și Asistenților Medicali din România sau curs organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1.   Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2.   Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările şi completările ulterioare;
 3.   Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 4.   Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 5.  Ordin nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnicii de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc.

 

  Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul  Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului în intervalul orar 8,00-16,00.

      Proba scrisă  se va desfăşura în data de 01.11.2017, ora 10,00 la  sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2.

     Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei, în aceeaşi zi cu desfăşurarea probei, până la ora16,00. Contestaţiile se depun la  secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 02.11.2017 pâna cel mai târziu ora16,00.

     Comisia de contestaţii va soluţiona eventualele contestaţii ale candidaţilor declaraţi „respins” la proba scrisă în data de 03.11.2017 pâna cel mai târziu ora 16,00.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

 

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ

 

 

Anunt selectie facilitator comunitar

Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

ANUNȚ SELECȚIE FACILITATOR COMUNITAR

Municipiul Turnu Măgurele, împreună cu partenerii săi Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L, au demarat pe 14.08.2017 proiectul „Turnu 21 – Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru Municipiul Turnu Măgurele”, contract POCU/85/5.1/106594.

          Proiectul Turnu 21 vizează elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) pentru două ZUM (Zone Urbane Marginalizate) din Turnu Măgurele (Zona Târg Săptămânal și Zona Rampa Gării) și zona funcțională (Centru). Scopul Strategiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din oraș, în special din cele 2 ZUM.

       În vederea realizării activității de animare a partenerilor locali și mobilizarea celor două comunități marginalizate vizate de SDL Turnu 21, subactivitatea 3.2 – Identificarea și implicarea unui facilitator extern în procesul de construcție al SDL Turnu 21 este necesară achiziționarea serviciilor de facilitare comunitară pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

 

 • Stabilirea de legături cu membrii comunității, în special a SDL Turnu 21;
 • Moderarea de focus grupuri cu membrii ai categoriilor defavorizate din comunitate si cu diverși specialiști  și actori relevanți;
 • Legătura cu personalul GAL pentru a adapta/organiza/dezvolta GAL Turnu 21;
 • Identificarea și implicarea de persoane resursă din comunitate și implicarea activă a tuturor membrilor;
 • Muncă de teren în SDL Turnu 21 împreună cu personalul responsabil al autorității publice locale, cu cadrele didactice din scolile celor două ZUM vizate de SDL Turnu 21, specialițti/furnizori de servicii în comunitate, inclusiv animarea de ateliere, grupuri de lucru pentru a crea punți de dialog și cooperarea în comunitate;
 • Prezentarea la ședințele GAL a unui raport al activităților, problemelor, ideilor și opiniilor din cele 2 ZUM;
 • Formularea unor planuri simple de acțiune pentru atingerea obiectivelor strategiei SDL Turnu 21;
 • Oferirea de sprijin motivațional și tehnic pentru acțiuni comunitare.

Serviciile de facilitare comunitară se vor desfășura timp de 20 de zile de lucru, pe o perioadă de implementare de 2 luni și 29 de zile.

Criteriile de selecție vor include următoarele aspecte:

 • Experiență de lucru în domeniul dezvoltării comunitare de min. 3 ani
 • Experiență de lucru cu categoriile defavorizate – identificarea și implicarea acestora în procese de dezvoltare comunitară – min. 3 ani
 • Experiență de lucru de min. 3 ani cu autoritățile publice locale
 • Experiență de lucru în min. 2 comunități marginalizate/defavorizate (urbane sau rurale)
 • Buna cunoaștere a problemelor socio-economice din sudul României, ideal din județul Teleorman
 • Experiență/cunoaștere a proceselor și mecanismelor de elaborare de strategii de dezvoltare locală
 • Experiența în utilizarea de instrumente de analiză sociologică
 • Buna cunoaștere a metodelor participative de implicarea comunității.

Cei interesați pot depune ofertele la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, Bvd. Republicii nr. 2, sau pe adresa de e-mail ptmachiz@yahoo.com

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii va fi: “prețul cel mai scăzut”.

Termen limită de depunere oferte: 19.09.2017

 

Rezultat procedură de selecție a membrilor fondatori ai GAL Turnu Măgurele (GAL Turnu 21), persoane fizice și juridice

 

Turnu21-Logo

Nr: 30467/11.09.2017

 

 

Rezultat procedură de selecție a membrilor fondatori ai GAL Turnu Măgurele (GAL Turnu 21), persoane fizice și juridice

 

 

 

Echipa proiectului Turnu 21 formată din Municipiul Turnu Măgurele, Asociația Urbanium și SC Jasmin Med SRL mulțumește tuturor persoanelor fizice și juridice care și-au manifestat interesul de a deveni membri din Grupul de Acțiune Locală Turnu 21 (GAL Turnu 21) prin depunerea Anexei 1 (Formular de adeziune)!

 

Ne face o deosebită plăcere să vă anunțăm că toate persoanele care și-au manifestat interesul de a deveni membre în GAL Turnu 21, menționate mai jos, au fost selectate să devină membri fondatori.

 

Nr. Crt.

Nume persoană / entitate

Tip persoană (fizică / juridică)

1.

Camera de Comert, Industrie și Agricultură

Teleorman

PJ

2.

Liceul Tehnologic “Sf. Haralambie”

Turnu Măgurele

PJ

3.

Rece Liliana

PF

4.

Mănica Sanda

PF

5.

Stănculescu Irina

PF

6.

Cristea F Monica - Ioana

PF

7.

Asociația Motivați pentru

reusită

PJ

8.

Șerbănescu Elena

PF

9.

Asociația de Sprijin a Colegiului Național

Unirea

PJ

10.

Prodana Angelica

PF

11.

Dode Nina

PF

12.

Școala Gimnazială nr.4 Turnu Măgurele

PJ

13.

S.C.  Ovex Trans SRL

PJ

14.

Centrul Regional de Formare Profesională

a Adulților Teleorman

PJ

15.

Asociația Genialii

PJ

16.

Cabinet Stomatologic Voiculescu I Mihai –

Liviu

PF

17.

Școala Gimnazială nr. 2 Turnu Măgurele

PJ

18.

Parohia Cuvioasa Paraschiva

PJ

19

Moda Service SRL

PJ

20.

Bulmez Florentina

PF

21.

S.C. F. Enculescu Com SRL

PJ

22.

S.C. Solar Resources SRL

PJ

23.

Roua Doinel

PF

24.

Ilinca Teodor

PF

25.

Bratu Ionel

PF

26.

SC Crobar Cabinet Medical SRL

PJ

27.

Vasilescu Coca

PF

28.

Balan Aurel

PF

29.

Memet Dumitru

PF

30.

Memiș Nicolae

PF

31.

Romcip Salcia

PJ

32.

Cioc George

PF

 

 

La aceste persoane se vor adăuga ca membri fondatori și cele 3 entități implicate în proiectul Turnu 21, cod My Smis 106594, conform cererii de finanțare și a condițiilor stipulate în Ghidul solicitantului – condiții specifice:

- Municipiul Turnu Măgurele

- Asociața Urbanium

- S.C. Jasmin Med.San.S.R.L.

 

Entitățile juridice și fizice propuse să devină membri fondatori ai GAL Turnu 21 sunt invitate să depună până pe 15 septembrie 2017 următoarele documente necesare înființării GAL Turnu 21 la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, astfel:

- persoane juridice: cazierul fiscal și judiciar al entității; copie „conform cu originalul“ după certificatul de înregistrare al entității; cazierul fiscal, cazier judiciar și copie CI al reprezentantului legal.

- persoane fizice: cazierul fiscal, cazier judiciar și copie CI.

 

Documentele mai sus mentionate vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, et. 1, cam. 10.

 

Persoanelor care nu vor depune la timp documentele solicitate li se va revoca dreptul de a deveni membri fondatori ai GAL Turnu 21, putând însă adera la GAL ulterior, după înregistrarea sa.

 

Manager de proiect,

Ing. Mitrofan Mihaela

 

Proiectul “Turnu 21 - Elaborarea strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru Municipiul Turnu Măgurele” este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

 

                          

                          

                      

 

 

 

 

Formular candidatura membru fondator GAL persoane juridice

 

 

                                                 Anexa nr. 1 - Formular de candidatură membru fondator

                                       GAL Turnu 21 (persoane juridice)

 

 

 

 

Date de identificare entitate juridică:

 • Denumire organizație:

 • Tipul organizației (sector privat / societate civilă / instituție publică / reprezentant comunitate marginalizată):

 • Cod de înregistrare fiscală / nr. de înregistrare în Registrul Comerțului / nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

 • Cod CAEN principal, dacă este cazul:

 • Anul înființării:

 • Sediul social:

 • Reprezentant legal:

  • < >< >< >< > 

    

   Descrieți pe scurt experiența organizației dumneavoastră (dacă nu aveți sediul sau punct de lucru în Turnu-Măgurele, descrieți inclusiv activitățile desfășurate în oraș):

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Descrieți motivația de a deveni membru GAL Turnu 21:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Persoana desemnată[1] să reprezinte organizația în GAL Turnu 21:

   • < >< >< >< >Prin semnarea prezentului document, declarați pe proprie răspundere că organizația pe care o reprezentați nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere de mai jos:

     

    • Nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013privindcrizafinanciarăși insolvențaunitățiloradministrativ teritoriale,respectiv conformLegiinr. 85/2014privindprocedurainsolvenței,cu modificările și completările ulterioare, după caz;

    • Nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată;

    • Nu se află în stare de faliment și NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU are încheiate concordate şi NU are suspendatăactivitateaînultimii2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare, NU face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii. Nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

    • Reprezentanţii legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea NU au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în instanță;

    • Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată, cu restanțe la bugetele publice;

    • Reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea NU au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție,participarelaoorganizațiecriminalăsaulaoricealteactivitățiilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

    • Reprezentanții legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită in legislația națională și comunitară în vigoare.

     

     

    Numele și prenumele reprezentantului legal

     

    Data și locul

     

    Semnatura și stampila

     

     

     

    [1] Se recomandă desemnarea unei persoane cu experiență și / sau interes în procesele de dezvoltare locală și în domeniile vizate de SDL (educație, antreprenoriat, formare, servicii sociale, medicale, infrastructură, discriminare etc.)

Formular candidatura membru fondator GAL persoane fizice

Logo-S

 

 

         Anexa nr. 1 - Formular de candidatură membru fondator GAL Turnu 21 (persoane fizice)

 

 

 

 

Nume și prenume:

Adresa din buletin:

Adresa de rezidență (dacă este diferită de cea din buletin):

Ocupație și angajator (dacă este cazul):

Telefon:

Email (dacă este cazul):

 

 

Descrieți pe scurt experiența dumneavoastră într-unul dintre domeniile vizate de GAL Turnu 21 (dezvoltare comunitară, sănătate și viață sănătoasă; educație și politici de tineret; incluziune, servicii sociale și acces la servicii; infrastructură, urbanism, spații publice urbane, mobilitate urbană și locuire; ocupare, economie, comunitate și dezvoltare durabilă):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrieți motivația de a deveni membru GAL Turnu 21:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Data și locul

 

             Semnatura și stampila

 

 

Anunt vanzare Dacia Nova

 

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

Nr.29.518/31.08.2017

 

Primăria municipiului Turnu Măgurele

Anunţă

 

          Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, strada Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon/fax:0247416451/0247416453, email:primariatmyahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru valorificarea autoturismului Dacia tip R52319 Nova GTI, având cartea de identitate seria C, nr. 850108 şi certificatul de înmatriculare T00108877R, înmatriculat cu numărul TR-02-XEJ, care aparţine domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele.

Licitaţia se va desfăşura în data de 25.09.2017, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, strada Republicii, nr.2.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 205 euro.

Taxa de participare la licitaţie este de 200 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 20 euro.

Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunului mobil de mai sus se primesc până în data de 22.09.2017, ora 16, la sediul organizatorului.

În cazul în care bunul nu se va adjudeca la primul termen de licitaţie, procedura de vânzare se poate repeta în 02.10.2017, 09.10.2017, ora 11, iar documentele de participare se vor primi până în data de 29.09.2017, 06.10.2017, ora 16, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, camera 9.

Informaţii suplimentare privind licitaţia publică pot fi obţinute la telefon 0247.416.451, int.108.

 

 

PRIMAR,

Dănuţ CUCLEA

 

 

Anunt concurs angajare Primaria Turnu Magurele

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

 

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 25.09.2017, ora 10.00 - proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție și anume:

- 1 post consilier , clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment strategie dezvoltare;

- două posturi  consilier , clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment investiții;

- 1 post referent de specialitate , clasa II, grad profesional superior în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment investiții;

- 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment achiziții;

- 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment urbanism amenajarea teritoriului, disciplină în construcții;

- 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment administrare imobile ANL, FLS;

- 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment transport – autoritate de autorizare;

- 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului impozite și taxe locale, compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane fizice.

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 14.09.2017 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment strategie dezvoltare:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  licenţă de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor umaniste, domeniul de licență filologie;

  - 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad asistent.

 2. Pentru cele două posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment investiții :

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de licenţă de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor inginerești;

  - 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

 3. Pentru postul de referent de specialitate , clasa II, grad profesional superior în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment investiții:

  - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul științelor inginerești;

  - 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

 4. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment achiziții:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de licenţă de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor inginerești;

  - 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad principal.

 5. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment urbanism amenajarea teritoriului, disciplină în construcții:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de licenţă de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor inginerești ,domeniul de licență inginerie civilă;

  - 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

 6. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment administrare imobile ANL, FLS:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de licenţă de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor inginerești sau în domeniul științelor economice;

  - 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

 7. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment transport – autoritate de autorizare:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de licenţă de lunga durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor inginerești;

 8. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului impozite și taxe locale, compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane fizice:

  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de licenţă de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor economice;

  - 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad superior.

   

  Pentru toate posturile candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.54 din  Legea nr. 188/1999 rerepublicată cu modificările şi completările ulterioare.

   

  Bibliografia 

  Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment strategie dezvoltare:

  1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4 . Hotărârea nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020;

5. Ordonanța de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

6.Ordinul (r1)viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala*);

7. Hotătârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Pentru cele două posturi de consilier, clasa I, grad profesional superior și pentru postul de referent de specialitate , clasa II, grad profesional superior din cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment investiții:

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Hotătârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Hotătârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia    constructiilor", cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Legea nr. 10/1995*)(republicata r2)privind calitatea in constructii.

 

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului dezvoltare locală și investiții, compartiment achiziții:

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 98/2016  privind achizitiile publice, cu modificarile si completările ulterioare;

 5. Hotărârea nr. 395 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr.101 /2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment urbanism amenajarea teritoriului, disciplină în construcții:

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea republicată nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment administrare imobile ANL, FLS:

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 152/1998(r2) privind inființarea ANL cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.114/1996(r1) Legea locuinței(r1) cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului urbanism și gospodărie comunală, compartiment transport – autoritate de autorizare:

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 92/2007 privind transportul public local cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului impozite și taxe locale, compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane fizice:

1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

            Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.

 

 

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ

 

 

Anunt selectie membri fondatori in vederea infiintarii GAL Turnu Magurele

 

JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

NR. 28792/24.08.2017

 

 

ANUNȚ
      Selecție membri fondatori în vederea înființării GAL Turnu-Măgurele

 

 

CONTEXT

Municipiul Turnu-Măgurele organizează selecția de membri fondatori în vederea înființării Grupului de Acțiune Locală Turnu-Măgurele (GAL Turnu 21), în parteneriat cu Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L . Acesta va fi  înființat în cadrul apelului POCU Cod 2014RO05M9OP001, Cererea de propuneri ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub răspunderea comunității, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de discriminare, Obiectiv specific OS 5.1 “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate in contextul mecanismului DLRC”.

 

Municipiul Turnu-Măgurele, împreună cu partenerii săi Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L, au obținut finanțare POCU /85/5.1/106594 pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) ce vizează ca teritoriu două ZUM (Zone Urbane Marginalizate) din Turnu Măgurele și o zona funcțională (Centru). Scopul Strategiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 2 ZUM prin dezvoltarea resurselor umane, combaterea discriminării sau segregării, creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării cu precădere pentru tineri, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit. Proiectul a demarat în luna august 2017 și se va finaliza în februarie 2018, lună în care trebuie depusă pentru aprobare și versiunea finală a SDL. SDL va propune o abordare integrată în soluționarea problemelor din teritoriu și va identifica o serie de proiecte prioritare în diverse domenii.

 

Ulterior elaborării, SDL va fi propusă spre evaluare la Ministerul Fondurilor Europene în vederea obținerii de fonduri pentru implementarea proiectelor prioritare identificate în Strategie. SDL va fi evaluată de către un Comitet Comun de Selecție format din reprezentanți ai MMFPSPV, MS, MENCȘ, AM POCU, AM POR, CNCD, Punctului Național de Contact pentru Romi și din cadrul altor entități considerate relevante pentru experiența în integrarea comunităților marginalizate. Dacă va fi aprobată, proiectele identificate ca prioritare vor obține finanțare prin Programul Operational Capital Uman (POCU) (intervenții soft) și Programul Operațional Regional (POR) (intervenții în infrastructură) începând din 2018.

 

Strategia de Dezvoltare Locală va fi dezvoltată participativ, urmând principiile DLRC – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității. DLRC este un instrument nou de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea combaterii sărăciei şi a excluderii sociale, de la nivel urban. Acesta presupune mobilizarea și implicarea comunităților dezavantajate vizate de Strategie în dezvoltarea acesteia, precum și a altor actori reprezentativi de la nivel local.

Concret, DLRC și Strategia de Dezvoltare Locală se realizează prin intermediul Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), formate de reprezentanţi ai sectorului public şi privat, precum şi ai comunităţilor, atât a celor marginalizate vizate de Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi a celor nemarginalizate ce promovează interesele socio-economice locale.

GAL-urile vor avea statut de asociație (ONG), conform Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

 

GAL Turnu 21 va fi creat cu respectarea următoarelor criterii:

- inclusivitate: GAL va include reprezentanți variați ai sectorului public, privat, societății civile și cetățeni din cele două ZUM vizate de GAL și din zona funcțională a SDL;

- sustenabilitatea intervențiilor SDL prin implicarea partenerilor din sectorul privat ce pot susține ulterior cofinanțarea diverselor proiecte;

- structură decizională echilibrată în ceea ce privește echilibrul de gen și reprezentarea echitabilă a grupurilor țintă vizate de SDL, în special a celor provenind din cele 2 ZUM;

- componenta echilibrată a GAL astfel încât niciun partener sau grup (sector public, sector privat, societate civilă, comunitate marginalizată) nu va fi majoritar;

- proces decizional nediscriminatoriu și transparent.

 

 

TERITORIUL GAL TURNU 21

GAL Turnu 21 va coordona procesul DLRC din Turnu Măgurele având ca teritoriu de intervenție:

a) două ZUM (zone urbane marginalizate):

- Zona Târg Săptămânal (Străzile: D. Gherea, Primaverii, Sf Vineri, Muncitorilor, Memoriile 2 Mai, Caișilor, Plopilor, Scurta);

- Zona Rampa Gării (Străzile: Rampa Gării, Progresului, Livezilor, Avram Iancu, Horia, Cloșca, Crișan, Panselelor, Călărași, Pinului, Ulmului, Stejarului, Frasinului, Mesteacănului, Micșunelelor, Liliacului, Moșilor)

b) zona funcțională (Centru).

 

 

MEMBRII GAL TURNU 21

 

Vor putea deveni membri fondatori/membri ai GAL Turnu 21 următoarele categorii de entități:

 

 •  Reprezentanți ai autorității publice locale, în baza unei Hotărâri de Consiliu Local;

 • Reprezentanți ai sectorului public, instituții publice locale sau județene, cum ar fi: Consiliul Județean, Spitalul Municipal, Agenția Locală/Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția Generală de Asistență Socială Protecția Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție/Poliția Municipala, Direcția Județeană de Statistică (DJS), precum și diferite instituții locale, precum grădinițe, școli sau licee, etc;

 • Reprezentanți ai sectorului privat, operatori economici (de ex. persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, profesii liberale, cabinete medicale individuale, societățile comerciale cu activitate medicală, întreprinderi/firme micro, mici, mijlocii sau mari), și organizații de reprezentare ale acestora, camere de comerț, cooperative, entităţi de economie socială, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii, etc.;

 • Reprezentanți ai societății civile: ONG-uri, asociații, inclusiv asociații de locatari, si asociații de parinți, fundații, furnizori de servicii sociale în condițiile legii, unități de cult etc.;

 • Persoane fizice relevante: reprezentanți ai grupurilor țintă definite în SDL - persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială - și cetățeni de pe raza teritoriului SDL (din zona urbană marginalizată și zona urbană funcțională) ce sunt interesați să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL.

   

  Partidele politice nu pot deveni membre GAL.

  Se va acorda prioritate entităților ce au sediul social / punct de lucru / rezidența în Turnu-Măgurele sau care își desfășoară cu precădere activitățile în oraș.

   

  Structura GAL va include:

  1) Adunarea Generală, formată din toți membrii GAL;

  2) Comitetul Director, organismul de decizie în cadrul GAL, ales de Adunarea Generală;

  3) personalul administrativ al GAL, reprezentat inițial de un manager și asistent.

   

  Regulile GAL privind luarea deciziei vor include:

 • Nici autorităţile publice, niciun alt grup nu pot avea drept de vot mai mare de 49%;

 • Cel puţin 50% din voturile ce ţin de selecţia propunerilor de proiecte trebuie să vină din partea partenerilor din sectorul non-public;

 • Dintre membrii Comitetului Director al GAL, minimum 20% trebuie să fie reprezentanţi ai ZUM (atât persoane fizice, cât și juridice).

   

  Membrii asociației, persoane juridice, tebuie să respecte în mod obligatoriu o serie de condiții:

  - Să nu fie în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013  privind  criza  financiară  și insolvența  unităților  administrativ teritoriale,  respectiv conform  Legii  nr. 85/2014  privind  procedura  insolvenței,  cu modificările și completările ulterioare, după caz;

  - Să nu fi suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţa de res judicata;

  - Nu se află în stare de faliment și NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU are încheiate concordate şi NU are suspendată  activitatea  în  ultimii  2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare, NU face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii. Nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

  - Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea să nu fi comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța;

  - Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată, cu restanțe la bugetele publice;

  - Reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea să nu fi fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

  -Reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea acestora să nu se afle în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită in legislația națională și comunitară în vigoare.

   

   

  ROLUL MEMBRILOR GAL TURNU 21

  Membrii GAL Turnu 21 se vor implica în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală ce vizează cele 2 ZUM și zona funcțională Centru.

   

  Activitățile obligatorii în calitate de membru GAL vor include pe perioada acestor luni:

  - participarea la o sesiune de formare de 2 zile în domeniul dezvoltării comunitare și mecanismului DLRC realizată de o echipă inter-disciplinară de economiști, sociologi, activiști și politologi (septembrie – octombrie 2017);

  - participarea la un atelier de construcție participativă de scenarii Turnu 21 cu durata de 2 zile pentru constructia unei viziuni comune de dezvoltare a orașului și dezvoltarea competențelor strategice ale membrilor GAL, realizat de politologul Bogdan Gioară, președintele asociației REPER21;

  - implicarea în realizarea unei analiza-diagnostic privind nevoile, problemele și oportunitățile din teritoriul vizat de SDL ;

  - participarea la 5 întalniri ale GAL Turnu 21 pentru prezentarea și dezbaterea deciziilor Comitetului Director ;

  - participarea la lucrările unuia dintre grupurile de lucru tematice ce vor dezbate tematicile SDL (min. 2 întâlniri prevăzute pentru fiecare grup de lucru:

   

 • sănătate și viață sănătoasă;

 • educație și politici de tineret;

 • incluziune, servicii sociale și acces la servicii;

 • infrastructură, urbanism, spații publice urbane, mobilitate urbană și locuire;

 • ocupare, economie, comunitate și dezvoltare durabilă;

- contribuție la identificarea de persoane-resursă din teritoriul vizat de SDL pentru a fi implicate în procesul de elaborare al Strategiei (transversal).

 

Activitățile facultative la care membrii GAL vor fi încurajați să participe pe durata elaborării SDL includ:

- participarea la 5 consultari publice ce vor preceda întalnirile Comitetului Director și ale membrilor GAL;

- participarea la organizarea de intalniri cu alte GAL din țară ce desfășoară procese de dezvoltare comunitară conform mecanismului DLRC;

- participarea la activitățile de animație culturală ce vor permite popularizarea demersului SDL Turnu 21:

 • 5 dezbateri informale în domeniile ce vor fi vizate de SDL cu persoane resursă din afara orașului;

 • proiectia a min. 2 filme pe tematica dezvoltării comunitare și tematici conexe;

 • reprezentația a 2 piese de teatru comunitar ale Centrului Educational Replika Bucuresti (« Maskar » (Intre) și « Copiii rai »);

 • realizarea de activități de educație non-formală cu copiii din zona SDL Turnu 21.

 

Membrii Comitetului Director vor participa la 5 întâlniri obligatorii ale GAL Turnu 21, avand ca tematici: delimitarea teritoriului SDL; rezultatele analizei diagnostic a nevoilor, problemelor si oportunitatilor identificate in teritoriul SDL Turnu 21; identificarea soluțiilor posibile și organizarea consultărilor publice în teritoriul SDL; prioritizarea măsurilor; decizia finală cu privire la conținutul SDL și lista indicativă de intervenții.

 

La finalizarea perioadei de finantare a SDL activitățile GAL Turnu 21 vor continua, independent de finanțarea SDL. În condițiile în care SDL va fi propusă pentru finanțare, GAL va gestiona implementarea strategiei elaborate, iar Comitetul Director GAL va fi organismul de decizie pentru preselectarea proiectelor asociate SDL ce vor fi depuse spre finanțare în următoarea etapă a mecanismului DLRC.  Rolul și implicarea fiecarui membru vor fi stabilite participativ de către membrii GAL, în funcție de proiectele propuse pentru finanțare și de disponibilitatea de implicare a fiecărui membru.

 

 

SELECȚIA MEMBRILOR GAL TURNU 21

a) Selecția persoanelor juridice

Persoanele juridice care vor face parte din GAL Turnu 21  trebuie să desfășoare activități relevante pentru domeniul GAL, de exemplu educație, ocupare, dezvoltarea/furnizarea de servicii, asistență socială, combaterea discriminării sau segregării, locuire, sănătate, servicii sociale,  economie socială de inserție, etc. Candidatul  trebuie să își dovedească dorința de a se implica într-o intervenție DLRC și valoarea adaugată pe care aderarea la GAL o aduce comunităţilor din zona vizată de SDL.

Experiența relevantă, motivația, precum și eligibilitatea persoanelor juridice va fi demonstrată prin completarea și transmiterea Anexei 1 – Formular de candidatură pentru membru fondator GAL TURNU 21.

Persoanele juridice ce doresc să devină membre ale GAL Turnu 21 vor lua în considerare posibilitatea ca apartenența la GAL să presupună plata unei taxe de membru, aspect ce va fi decis ulterior în mod participativ de către membri.

 

b) Selecția persoanelor fizice

Din GAL Turnu 21 vor putea face parte ca membru fondator / asociati persoane fizice, reprezentanți ai grupurilor țintă din SDL (în special someri/inactivi, mame singure, minoritati – rome, bulgare, persoane in varsta etc.), cetățeni de pe raza teritoriului SDL (din ZUM-uri sau din zona urbană funcțională interesate să participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL, leaderi informali din ZUM-uri.

Selecția persoanelor fizice se va realiza de către partenerii proiectului (Municipiul Turnu-Măgurele, Asociația URBANIUM, S.C. Jasmin Med.San.S.R.L) în urma unor întâlniri organizate în cele două ZUM pentru a cunoaște membrii și leaderii informali ai acestora și pentru a analiza motivația de participare la GAL, pe baza unor interviuri față-în-față. Întâlnirile vor fi promovate în ambele ZUM pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de persoane.

Procesul de selecție va fi documentat prin procese verbale ce vor descrie întâlnirile din fiecare ZUM și criteriile care au stat la baza alegerilor persoanelor selectate.

Membrii persoane fizice relevante ai GAL vor fi exceptate de la plata eventualei cotizații de membru ce va fi stabilită de membrii GAL fără ca acest fapt să afecteze dreptul acestora de a fi aleși și de a avea drept de vot în Comitetul Director.

 

Evaluarea candidaturilor se va realiza pe baza următoarelor criterii:

- Motivația de a intra în GAL din care reiese valoarea adaugată pe care aderarea la GAL o aduce teritoriului vizat de SDL, conform Anexei 1;

- Experiență în domeniul de activitate, conform Anexei 1;

- Reprezentarea unui număr cât mai larg de entități cu rol și experiență în domeniul SDL, precum și a comunităților vizate de SDL.

 

Selecția membrilor GAL TURNU 21, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, se va realiza urmărind procesul egalității de șanse și al nediscriminării. Astfel, selecția se va realiza pe baza unor criterii obiective ce nu vor ține cont de gen, de orientare sexuală, politică, religioasă, de statutul socio-economic, de starea de sănătate și situații de dizabilitate și în general de orice alt factor subiectiv.

 

În etapa de constituire a GAL Turnu 21, se vor selecta minim 30 de membri, persoane fizice și juridice, pentru a deveni membri fondatori. Ulterior, până la finalizarea SDL, se estimează lărgirea GAL cu min. alți 10 membri, care vor fi selecționați prin același proces descris anterior.

 

 

ETAPELE SELECȚIEI

Entitățile juridice dornice să devină membri fondatori ai GAL Turnu 21 vor depune Anexa 1 completată în original la Registratura Primăriei Turnu-Măgurele, Str. Republicii nr. 2, în atenția Serviciului de Dezvoltare Locală, până la data de 6 septembrie 2017. Membrii selectați să devină fondatori ai GAL Turnu 21 vor trebui să depună până pe 15 septembrie 2017 următoarele documente necesare pentru înregistrarea GAL la registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

- cazierul fiscal și judiciar al entității,

- copie „conform cu originalul“ după certificatul de înregistrare al entității,

- cazierul fiscal, cazier judiciar și copie CI al reprezentantului legal.

 

Persoanele fizice membre fondatoare ale GAL vor fi propuse prin procesele-verbale ale întâlnirilor realizate în cele două ZUM până la 8 septembrie 2017. Membrii persoane fizice selectate să devină fondatori ai GAL Turnu 21 vor trebui apoi să depună până pe 15 septembrie 2017 următoarele documente necesare pentru înregistrarea GAL la registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

- cazierul fiscal, caziar judiciar  și copie CI.

 

Rezultatele procesului de selecție va fi făcut public la avizierul Primăriei Turnu-Măgurele și în diverse canale mass-media (inclusiv site-urile partenerilor) până pe 11 septembrie 2017.

 

 Documentele mai sus mentionate vor fi depuse la  sediul Primărie Municipiului Turnu Magurele, et. 1 , cam 10 . Pentru orice alte informații suplimentare , va rugam sa ne contactați . Persoană de contact :  inspector Valentina Safta_ tel 0247 416 451 int. 120  .

 Candidații care nu au fost selectați ca membri fondatori ai GAL pot depune în termen de 2  zile lucrătoare de la data publicării rezultatului procedurii de selecție contestatii care se soluționează de comisie în termen de 2 zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru a afla mai multe despre GAL Turnu 21 și rolul membrilor, Municipiul Turnu-Măgurele, împreună cu partenerii săi Asociația URBANIUM și S.C. Jasmin Med.San.S.R.L vă invită pe 30 august 2017, de la 10.30, la sediul Primăriei din Str. Republicii nr. 2 – Sala de ședințe, la evenimentul de lansare GAL TURNU 21.

Informaţii suplimentare puteţi solicita de asemenea la Municipiul Turnu-Măgurele – Direcția Dezvoltare Locală, în scris pe fax la nr. 0247 416 453 sau pe email: primariatm@yahoo.com

Primar,

 

Dănuț CUCLEA

 

 

Anexa nr. 1 - Formular de candidatură membru fondator GAL Turnu 21

 

 

Date de identificare entitate juridică:

 • Denumire organizație:

 • Tipul organizației (sector privat / societate civilă / instituție publică / reprezentant comunitate marginalizată):

 • Cod de înregistrare fiscală / nr. de înregistrare în Registrul Comerțului / nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

 • Cod CAEN principal, dacă este cazul:

 • Anul înființării:

 • Sediul social:

 • Reprezentant legal:

  • [1] să reprezinte organizația în GAL Turnu 21:

    

   • Nu este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013  privind  criza  financiară  și insolvența  unităților  administrativ teritoriale,  respectiv conform  Legii  nr. 85/2014  privind  procedura  insolvenței,  cu modificările și completările ulterioare, după caz;
   • Nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată;
   • Nu se află în stare de faliment și NU face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, NU are încheiate concordate şi NU are suspendată  activitatea  în  ultimii  2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare, NU face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii. Nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
   • Reprezentanţii legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea NU au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în instanță;
   • Nu se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată, cu restanțe la bugetele publice;
   • Reprezentanții legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea NU au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție,  participare  la  o  organizație  criminală  sau  la  orice  alte  activități  ilegale  în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
   • Reprezentanții legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită in legislația națională și comunitară în vigoare.

    

    

   Numele și prenumele reprezentantului legal

    

   Data și locul

    

   Semnatura și stampila

    


   [1] Se recomandă desemnarea unei persoane cu experiență și / sau interes în procesele de dezvoltare locală și în domeniile vizate de SDL (educație, antreprenoriat, formare, servicii sociale, medicale, infrastructură, discriminare etc.)

Articol Turnu Măgurele

Primăria Turnu Măgurele - Partener proiect: „Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice, în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 U.A.T.-uri”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară III - Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele publi și privat, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice, Operațiunea 1 - ”Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

— 20 Elemente pe pagina
Arata 16 rezultate.